06 - 20550060    shop@tokomarta.nl

Algemene voorwaarden Toko Marta

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOKO MARTA, ONDERDEEL VAN CATERING KOOKATELIER BOSCHLOO

1 Toepassingsgebied van de algemene voorwaarden van Toko Marta en wijzigingsmogelijkheid van deze

(1) Toko Marta is gevestigd te (Diepenveen, Dorpsstraat 51, 7431 CJ, en zal hierna ook worden aangeduid als “Toko Marta” of “wij”. Toko Marta levert, al dan niet op basis van een lidmaatschap, maaltijdboxen en/of andere (vers)producten alsmede workshops.

(2) Op alle overeenkomsten (waaronder begrepen lidmaatschappen en bestellingen) die Toko Marta sluit met klanten, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. De klant wordt hierna ook wel genoemd: “consument” of “je/jij”.

(3) Wij behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Mocht je bezwaar hebben tegen de gewijzigde voorwaarden, dan heb je de mogelijkheid de overeenkomst te beëindigen c.q. op te zeggen door een e-mail te sturen naar info@Tokomarta.nl of gebruik te maken van de contactmogelijkheid via onze website, met in acht name van §5 “Contractduur; opzegging”. Indien je de overeenkomst echter niet beëindigt c.q. opzegt, en je blijft vanaf de aangekondigde ingangsdatum van de gewijzigde voorwaarden gebruik maken van onze producten en/of diensten, dan zijn de gewijzigde voorwaarden vanaf dat moment op de overeenkomst van toepassing.

2 Verplichtingen van de klant

(1) Alle informatie die je op enig moment aan Toko Marta opgeeft, bijvoorbeeld tijdens het bestelproces, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn. Jouw wachtwoord mag niet aan derden worden doorgeven, je moet het veilig en afgeschermd van onbevoegden bewaren, en ons van een eventueel verlies of doorgave schriftelijk op de hoogte stellen. Voor misbruik, bijvoorbeeld elke onrechtmatige bestelling met jouw wachtwoord door derden en de daaruit voortkomende vorderingen, draag jij zelf de volledige verantwoordelijkheid. Toko Marta is voor eventuele schade als gevolg van onjuiste informatie en/of verlies van jouw wachtwoord nimmer aansprakelijk en je vrijwaart Toko Marta tegen eventuele aanspraken van derden.

(2) Je bent verplicht product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen bij de geleverde producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen. Voor eventuele schade door het niet opvolgen van product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen is Toko Marta nimmer aansprakelijk en jij vrijwaart Toko Marta tegen eventuele aanspraken van derden.

3 Aanbod; offerte; totstandkoming overeenkomst

(1) Ons aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. We kunnen echter niet voorkomen dat er soms een vergissing wordt gemaakt, in welk verband we opmerken dat kennelijke vergissingen in het aanbod Toko Marta niet binden.

(2) Jij als klant kan door het door Toko Marta beschikbaar gestelde bestelformulier volledig in te vullen en te bevestigen, een offerte indienen. Wij zullen de ontvangst van jouw offerte onverwijld elektronisch bevestigen. Deze bevestiging is echter niet automatisch het akkoord op de offerte. Toko Marta kan de offerte aannemen door een bindend acceptatiebewijs te sturen of door de bestelde producten toe te zenden. Tot op dat moment kan Toko Marta op elk moment zonder opgave van redenen de offerte weigeren te accepteren. Pas na acceptatie door Toko Marta van de offerte ontstaat er een recht op levering van de bestelde boxen en/of andere bestelde diensten.

(3) Ons aanbod richt zich op eindverbruikers in Nederland. De bestelde producten, zoals onze boxen, en/of andere diensten, zijn uitdrukkelijk niet bestemd voor doorverkoop. Daarom worden alleen bestellingen van huishoudelijke grootte aangenomen.

(4) Toko Marta verkoopt geen producten aan personen onder de achttien (18) jaar.

4 Informatie over jouw wettelijke herroepingsrecht

(1) Je hebt het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn begint te lopen op de dag van ontvangst van de eerste Toko Marta Box. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of per e-mail) op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier hieronder in §4(4), maar je bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om jouw mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

(2) Als je van je herroepingsrecht gebruik maakt, dien je wel te betalen voor de box(en) die tijdens deze veertien dagen al ten behoeve van jou zijn geleverd en/of besteld door Toko Marta. Toko Marta bestelt de producten ten behoeve van jouw box(en) altijd uiterlijk twee dagen voorafgaand aan de aflevering. Met andere woorden: om bestelling (en dus ook levering en een betalingsverplichting) van de volgende box te voorkomen, dien je vóór de besteldag gebruik te maken van je herroepingsrecht, zie onderstaande §7 ‘’Wanneer dien je ons te informeren”, voor jouw uiterlijke dag van herroeping.

(3) Als je herroept, hoef je de ontvangen box(en) niet terug te sturen.

(4) Als je een beroep wilt doen op je herroepingsrecht, kan je, zoals in §4(1) aangegeven, gebruikmaken van het onderstaande herroepingsformulier.

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:

Toko Marta Benelux B.V.

Dorpsstraat 51

7431 CJ Diepenveen

E–mail: info@TokoMarta.nl

Ik/Wij (*)____________________ deel/delen (*) u hierbij de herroepping mede van de overeenkomst betreffende de verkoop van volgende producten/de levering van volgende dienst (*)____________________ .


Besteld op (*)____________________ /Ontvangen op (*)____________________


Naam/Namen consument(en) ____________________


Adres consument(en) ____________________


Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) ____________________, ____________________


Datum ____________________


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


5 Contractduur; opzegging

(1) Je kan je overeenkomst die voor bepaalde of onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het lidmaatschap en het afleveren van de Toko Marta Box, te allen tijde opzeggen, met inachtneming van het volgende. Toko Marta bestelt de producten ten behoeve van jouw Toko Marta Box(en) altijd uiterlijk twee dagen voorafgaand aan de aflevering. Indien je de overeenkomst vóór de besteldag vóór 23.59 uur opzegt, ontvang je geen Toko Marta Box meer. De opzegging van de overeenkomst zal dan definitief in werking treden. Om bestelling (en dus ook levering en een betalingsverplichting) van de volgende Toko Marta Box te voorkomen, dien je vóór de besteldag de overeenkomst op te zeggen, zie §7 ‘’Wanneer dien je ons te informeren” hieronder voor jouw uiterlijke dag van opzegging.

(2) Je kan de overeenkomst opzeggen op dezelfde wijze als waarop die is aangegaan; daarnaast kan je altijd opzeggen via de klantenservice, je online account, per post of per e-email.

(3) Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan wordt niet automatisch verlengd maar stopt vanzelf.

6 Bezorging; bezorgingsvoorwaarden; eigendomsvoorbehoud; overdrachtsrisico; pauzering c.q. onderbreking van bezorging

(1) Wij behouden ons steeds het recht voor om pas ná betaling van vijftig (50) % van het totaalbedrag van de bestelling bij de klant te bezorgen. Je kan in dit verband geen beroep doen op eerdere leveringen.

(2) Wij bezorgen overal in Nederland.

(3) Wij bezorgen op het adres dat je in je klantenaccount op onze website als bezorgadres hebt opgegeven. Een adreswijziging gaat in voor de levering wanneer je deze tot 4 dagen voor je bezorging aan ons doorgeeft vóór 23.59.

(4) Je bent verplicht ervoor te zorgen dat de persoonlijke bezorging van de producten op het door jou opgegeven bezorgadres en gedurende het door jouw opgegeven tijdsvenster mogelijk is. Mocht de bezorging niet mogelijk zijn, dan ben je in gebreke voor wat betreft de acceptatie; de eventuele kosten c.q. schade komen dan voor jouw rekening.

(5) Als de persoonlijke bezorging van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of door voor de deur van de woning te plaatsen. De bezorging op deze wijze komt geheel voor jouw risico en Toko Marta is niet verantwoordelijk voor het eventueel bederven of verdwijnen van producten.

(6) Voor het geval de producten op het moment van de persoonlijke overdracht nog niet betaald zijn, behouden wij ons het eigendomsrecht voor totdat het verschuldigde bedrag volledig betaald is.

(7) Je kunt op elk moment een Toko Marta Box laten uitvallen door de levering te pauzeren. De mededeling over het pauzeren dien je vóór de besteldag door te geven via jouw account, zie onderstaande §7 ‘’Wanneer dien je ons te informeren” voor de dag waarop je uiterlijk je wens om pauzering kenbaar moet hebben gemaakt.

7 Wanneer dien je ons te informeren?

Indien je (i) gebruik wilt maken van je herroepingsrecht, zoals geregeld in § 4, (ii) je jouw abonnement wilt opzeggen zoals geregeld in § 5, of (iii) een bestelling wilt pauzeren, zoals geregeld in § 6 (7), dien je ons hiervan op de hoogte te stellen (op de wijze zoals aangegeven in de betreffende paragrafen) uiterlijk:

- Woensdag vóór 23.59 uur voor bezorging in het weekend;

- Donderdag vóór 23.59 uur voor bezorging op maandag;

- Vrijdag vóór 23.59 uur voor bezorging op dinsdag;

- Zaterdag vóór 23.59 uur voor bezorging op woensdag.

Heb je ons niet vóór bovenstaande deadlines geïnformeerd, dan zijn de producten voor jouw volgende box(en) al besteld en ontvang je deze nog eenmalig en betaal je daar ook voor.

8 Prijzen en verzendkosten; betaling; opschortingsrecht Toko Marta

(1) Prijzen zijn inclusief omzetbelasting en inclusief verzendkosten binnen Nederland, tenzij anders is vermeld.

(2) De vorderingen van Toko Marta zijn per direct opeisbaar.

(3) Voor betaling kan je alleen gebruikmaken van de bij de bestelling overeengekomen en aangegeven betaalwijzen. Je bent verplicht binnen de overeengekomen betalingstermijn te betalen.

(4) Toko Marta is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Mocht je bezwaar hebben tegen de gewijzigde prijs, dan heb je de mogelijkheid de overeenkomst te beëindigen c.q. op te zeggen door een e-mail te sturen naar info@Tokomarta.nl of gebruik te maken van de contactmogelijkheid via onze website of onze app, met in acht name van §5 “Contractduur; opzegging”. Indien je de overeenkomst echter niet beëindigt c.q. opzegt, en je blijft vanaf de aangekondigde ingangsdatum van de gewijzigde prijs gebruik maken van onze producten en/of diensten, dan zijn de gewijzigde prijzen vanaf dat moment op de overeenkomst van toepassing.

(5) Toko Marta is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld het leveren van maaltijdboxen, op te schorten indien en zolang jij als klant niet (volledig) aan jouw betalingsverplichtingen hebt voldaan.

9 Aansprakelijkheid van Toko Marta

(1) Toko Marta is slechts aansprakelijk voor door de klant geleden zaak- en/of letselschade indien die schade is ontstaan als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van het niet nakomen van een verplichting van Toko Marta, of indien sprake is van opzet of grove schuld van Toko Marta of diens medewerkers, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen Toko Marta verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn.

(2) Aansprakelijkheid van Toko Marta voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of inkomen, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten.

(3) Toko Marta is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van door jou aan ons verstrekte onjuiste informatie en/of het verlies van jouw wachtwoord, en jij vrijwaart Toko Marta tegen eventuele aanspraken van derden.

(4) Toko Marta is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade door het niet opvolgen van door Toko Marta gegeven product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen, en jij vrijwaart Toko Marta tegen eventuele aanspraken van derden.

(5) Indien je hebt gekozen voor bezorging bij buren, voor de deur van je woning of op andere wijze anders dan door persoonlijke overhandiging, komt die wijze van bezorging geheel voor jouw risico. Toko Marta is niet verantwoordelijk voor het eventueel bederven of verdwijnen van producten noch is Toko Marta aansprakelijk voor door de klant hierdoor mogelijk geleden schade.

(6) Toko Marta is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, waaronder bijvoorbeeld maar niet uitsluitend wordt verstaan: werkstaking, ziekte, brand, storingen bij Toko Marta of haar leveranciers, transportproblemen, weersomstandigheden, geweld, oproer, rellen of optreden van politie en/of brandweer. Onder overmacht wordt ook verstaan dergelijke onvoorziene omstandigheden bij derden waarvan Toko Marta gebruik maakt bij het uitvoeren van de overeenkomst.

(7) De aansprakelijkheidsregelingen in de voorgaande alinea's gelden ook voor (persoonlijke) aansprakelijkheid van organen, medewerkers en hulppersonen van Toko Marta. Zij kunnen hier een beroep op doen.

10 Privacybeleid

(1) Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij jouw persoonsgegevens. Om je te informeren over wat er met jouw gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring die je kan vinden op onze website of via deze link.

12 Wijze van betaling;

(1) Alle bestellingen dienen betaald te worden met via Tikkie of een betaalverzoek van een bank of andere mogelijkheden die worden vermeld op onze website.

(2) Bestellingen worden in rekening gebracht via de door jouw opgegeven betaalmethode.

(3) Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de gegevens van jouw betaalmethode geldig en actueel zijn.

SEPA incasso-opdrachten te sturen naar je bank om een bedrag van je rekening af te schrijven.

(4) Indien een betalingsopdracht niet kan worden uitgevoerd vanwege onvoldoende saldo, onjuiste of verouderde betaalgegevens en/of overige geschillen, kunnen de bestellingen nog steeds worden verzonden. In dergelijke gevallen zal Toko Marta nogmaals de betaling uitvoeren. We behouden ons het recht voor om het openstaande bedrag terug te vorderen door de betaling opnieuw uit te voeren via de opgegeven betaalmethode.

(5) Mochten de pogingen om de betaling opnieuw uit te voeren niet lukken, behouden wij ons het recht voor om de schuld op een andere manier terug te vorderen, hetzij rechtstreeks, hetzij via een derde partij en de daarmee gepaard gaande buitengerechtelijke incassokosten op je te verhalen.

12 Verdachte fraude-accounts

(1) Wij behouden ons het recht voor om alle accounts te onderzoeken waarvan we vermoeden dat er sprake is van onjuiste of frauduleuze activiteiten.

(2) Wij behouden ons het recht voor om jouw bestelling of account na onjuiste of frauduleuze activiteiten te beëindigen.

13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter; ongeldige bepalingen

(1) Op alle overeenkomsten tussen Toko Marta en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

(2) Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen Toko Marta en jou als klant voortvloeien, worden uitsluitend berecht door de rechtbank Amsterdam.

(3) Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst niet rechtsgeldig zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen gewoon geldig. In dat geval komt in plaats van de niet-geldige bepaling een nieuwe bepaling die met de oude zoveel als mogelijk overeenkomt, qua inhoud, bereik en/of doelstelling.

14 Klachtenbeleid

(1) Kwaliteit staat bij Toko Marta hoog in het vaandel en wij doen er alles aan om klachten te voorkomen. We komen binnen vijf (5) werkdagen met een inhoudelijke reactie op de ingediende klacht.

(2) Indien U niet tevreden bent over de manier waarop wij uw klacht hebben behandeld, kunt U uw dit melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit is een platform dat door de EU is opgezet voor alle consumenten binnen heel Europa.


PRIVACY- EN COOKIESTATEMENT


Inleiding

Bij Toko Marta (hierna verder te noemen: “Toko Marta”) vinden we het belangrijk om zorgvuldig en transparant met jouw gegevens om te gaan. In het Privacy Statement lees je welke gegevens we gebruiken, wat we er mee doen en lees je wat jouw rechten zijn. In het Cookiestatement lees je meer over de cookies die Toko Marta plaatst en wat dit betekent.

Dit Privacy- en Cookiestatement is van toepassing op alle gegevens die wij van onze (potentiële) klanten, oud-klanten en bezoekers van onze website en app verzamelen, opslaan of op andere wijze gebruiken. Gegevens waarmee we je identificeren of gegevens die bij jou horen, zoals je naam, e-mailadres of telefoonnummer worden persoonsgegevens genoemd. Het verzamelen, opslaan en gebruiken van persoonsgegevens wordt ook wel het verwerken van jouw persoonsgegevens genoemd. Heb je na het lezen nog vragen over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Toko Marta? Stuur een mailtje naar info@Tokomarta.nl.

Privacy statement

Verwerken van jouw persoonsgegevens

Toko Marta verwerkt onder andere jouw persoonsgegevens zodra je klant wordt of bij een eenmalige bestelling van een maaltijdbox (zoals een proefbox). Ook wanneer je e-mails van ons ontvangt, deelneemt aan een prijsvraag of meedoet aan een enquête verwerken wij de persoonsgegevens die je deelt of die wij verzamelen. Op het moment dat je ons een vraag stelt, informeert naar onze activiteiten of op andere wijze met ons in contact treedt kunnen wij ook jouw persoonsgegevens verwerken. Toko Marta verwerkt zowel de persoonsgegevens die je met ons deelt als de persoonsgegevens die we verzamelen bij gebruik van onze website. Toko Marta verwerkt enkel jouw persoonsgegevens op het moment dat hier een doel en een wettelijke grondslag voor is, oftewel als we een goede reden hebben om je persoonsgegevens te verwerken. In de meeste gevallen verwerken we persoonsgegevens met jouw toestemming, om uitvoering te geven aan je bestelling bij Toko Marta, om aan een wettelijke verplichting te voldoen of omdat dit in ons belang is.

Toko Marta verwerkt persoonsgegevens om jouw bestelling volgens overeenkomst uit te voeren en om de maaltijdbox bij jou te bezorgen.

Uitvoering en bezorging van jouw maaltijdbox

Als je klant wordt bij Toko Marta of een eenmalige maaltijdbox bestelt, verzamelen wij je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, eventueel geboortedatum en betaalgegevens en overige informatie die nodig is om jouw maaltijdbox te bezorgen. Ook verzamelen we gegevens met betrekking tot eerdere bestellingen en je maaltijdvoorkeuren. Daarnaast vragen we om jouw telefoonnummer zodat we je kunnen bereiken als dit nodig is, bijvoorbeeld bij de bezorging. We gebruiken jouw e-mailadres om je op de hoogte te houden van belangrijke informatie over de bezorging en de inhoud van jouw box. Om een maaltijdbox bij Toko Marta te bestellen moet je 18 jaar of ouder zijn. Wij verzamelen daarom geen persoonsgegevens van minderjarigen voor het leveren van de maaltijdboxen.

SMS voorafgaand aan de bezorging

Bij de levering van je maaltijdbox kunnen we je een SMS sturen om je te informeren over de bezorging van je bestelde maaltijdbox. Afmelden voor de SMS kan door op de SMS te reageren met SMS-UIT of door contact op te nemen met onze klantenservice.

E-mailmarketing

Jouw e-mailadres wordt ook verwerkt om je op de hoogte te kunnen houden van onze dienstverlening en activiteiten, bijvoorbeeld omdat je hebt aangegeven dat je e-mails van ons wilt ontvangen. Wij houden ook bij of je onze e-mails, zoals de nieuwsbrief, opent en waar je op klikt. E-mails kunnen bestaan uit: bedrijfsnieuws, enquêtes en/of beoordelingen, tips & tricks voor in de keuken, updates en/of informatie over aanbiedingen en producten van Toko Marta.

Toko Marta verstuurt je e-mails wanneer je:

  • zelf hebt aangegeven e-mails van ons te willen ontvangen;
  • een bestelling hebt gedaan via Toko Marta.

Als je onze e-mails niet meer wilt ontvangen, dan kan je te allen tijde je uitschrijven of je voorkeuren wijzigingen. Dit kan via de link onderaan de e-mails.

Overige marketingactiviteiten Post/ Direct Mail

Toko Marta verstuurt post om je te informeren over onze acties. We kunnen je naam en adres gebruiken voor soortgelijke aanbiedingen. Indien je niet langer post wilt ontvangen van Toko Marta kan je contact opnemen met onze klantenservice of je uitschrijven op de wijze vermeldt op het poststuk. Indien je hebt aangegeven niet langer post te willen ontvangen, dan verwerken wij dit en benaderen wij je niet meer op het door jou opgegeven adres met post.

Social Media

Toko Marta is actief op verschillende social media-kanalen, onder andere op Facebook, Pinterest en Instagram. Om ervoor te zorgen dat we onze klanten alleen relevante advertenties tonen, gebruiken we Facebook Custom Audiences (lijst methode). Hiervoor verzenden we gepseudonimiseerde e-mailadressen naar Facebook. De e-mailadressen worden voor verzending door middel van encryptie versleuteld, d.w.z. dat een hash-waarde wordt gevormd uit de e-mailadressen (een combinatie van verschillende letters en cijfers). Facebook kan deze hash-waarde vergelijken met bijbehorende hash-waarden van e-mailadressen van Facebookgebruikers. Op deze manier is het mogelijk om te bepalen welke klanten ook Facebookgebruikers zijn en om gerichte reclame aan hen te tonen op Facebook. Wij baseren ons hierbij op ons gerechtvaardigd belang. Je hebt te allen tijde het recht om hiertegen bezwaar te maken. Meer informatie over Facebook Custom Audiences is te vinden op https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience. Eventuele vragen of verzoeken kan je richten aan info@Tokomarta.nl.

Het kan zijn dat je advertenties ziet van Toko Marta omdat je cookies hebt geaccepteerd. Zie ons Cookie statement voor meer informatie over waarom je bepaalde advertenties op social media van Toko Marta te zien krijgt.

Gebruik van de Toko Marta website

Toko Marta kan persoonsgegevens verwerken over het gebruik van onze website(s). Het gaat hierbij om gegevens over de door jou gebruikte apparatuur, zoals het door jou gebruikte IP-adres, de versie van het besturingssysteem dat je gebruikt, instellingen van het apparaat dat je gebruikt, alsmede gegevens over het daadwerkelijke gebruik van onze website(s), zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt. Aan de hand van de inzichten die we uit het gebruik en bezoek van onze websites krijgen en met behulp van vragen en meldingen bij de klantenservice, beoordelen, analyseren en verbeteren wij onze dienstverlening. Daarnaast plaatsen wij cookies als je onze website bezoekt. Zie voor meer informatie hierover het Cookiestatement.

Contact met Toko Marta via Whatsapp

Je kan ook via Whatsapp met ons in contact treden. Als je gebruik maakt van WhatsApp zien we je gebruikersnaam en telefoonnummer en bewaren we de inhoud van de gesprekken om je in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn en om onze eigen informatievoorziening te verbeteren. Toko Marta is niet verantwoordelijk voor gegevens die door WhatsApp zelf worden verwerkt. Voor het gebruik van WhatsApp ben je akkoord gegaan met de voorwaarden van WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/?l=nl#terms-of-service.

Onderzoek, enquêtes en prijsvragen

Het kan in ons belang zijn om jouw persoonsgegevens te gebruiken om de (recept)beoordelingen die je geeft op de website te verwerken en nader onderzoek te doen om jouw ervaring te kunnen verbeteren. Indien je een beoordeling achterlaat of ons feedback geeft, kan het in ons belang zijn om hierover contact met je op te nemen. Indien je dit soort berichten niet langer wilt ontvangen, kan je dit direct aangeven of door contact op te nemen met onze klantenservice. In sommige gevallen combineren we persoonsgegevens met informatie afkomstig uit externe bronnen (zoals demografische en geografische segmenten). Ook verwerken we je persoonsgegevens indien je meedoet aan een enquête of een prijsvraag.

Overig

We verwerken je persoonsgegevens om te voldoen aan wet- en regelgeving. Om te voldoen aan de wet moeten wij mogelijk jouw persoonsgegevens bekendmaken aan overheidsinstellingen of toezichthoudende autoriteiten. Ook voor fiscale doeleinden, zijn we verplicht bepaalde persoonsgegevens te verwerken.

Gerechtvaardigde belangen

Voor zover het in ons belang is om jouw persoonsgegevens te verwerken doen wij dit enkel indien dit noodzakelijk is en voor zover ons belang niet zwaarder weegt dan jouw rechten en vrijheden. In alle gevallen nemen wij redelijke stappen om te voorkomen dat jouw privacy onnodig wordt geschaad.

Jouw rechten

Inzicht in- en overdracht van je persoonsgegevens

Je kunt te allen tijde inzicht krijgen in jouw gegevens die door Toko Marta worden verwerkt en je gegevens desgewenst rectificeren of aanvullen. Ook kan je inzicht in je contact-, adres en betaalgegevens krijgen. Daarnaast kan je ons verzoeken om je gegevens aan je te versturen zodat je ze kan overdragen (recht op dataportabiliteit). Ook heb je het recht om ons te vragen de verwerking van je gegevens te beperken.

Bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens

Ook kan je bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening of marketingactiviteiten die we je toesturen. Als je ons vraagt of wij je niet meer willen benaderen via één van onze marketingkanalen moeten we je naam en andere relevante gegevens behouden om je van onze toekomstige marketing uit te kunnen sluiten.

Wissen van je persoonsgegevens

Je kan ons ook vragen om jouw persoonsgegevens uit onze database te wissen. Daarnaast kan je ons vragen of wij (tijdelijk) minder persoonsgegevens van je verwerken. In sommige gevallen zijn wij verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren, bijvoorbeeld in het geval dat je een maaltijdbox bij ons hebt besteld en wij een fiscale bewaarplicht hebben.

Toestemming intrekken

Je kunt tevens te allen tijde de door jou gegeven toestemming aan Toko Marta voor een bepaalde verwerking (bijvoorbeeld voor onze e-mailmarketing) weer intrekken.

Gebruik maken van je rechten

Indien je van één van deze mogelijkheden gebruik wilt maken, kan je contact opnemen met onze klantenservice, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar info@Tokomarta.nl. Toko Marta is verplicht je identiteit te verifiëren voordat wij over kunnen gaan tot het wissen van jouw persoonsgegevens in onze administratie. Om aan je verzoek te kunnen voldoen vragen wij je om enkele persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens gebruiken we enkel voor dit doel.

Hoe beveiligt Toko Marta jouw gegevens?

Toko Marta heeft maatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Toko Marta heeft passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen getroffen.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens bewaren we zolang als dit nodig is voor de beschreven doeleinden, of voor zover dit noodzakelijk is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen en om (commerciële) geschillen te beslechten. Voor fiscale doeleinden zijn wij verplicht bepaalde persoonsgegevens gedurende zeven jaar te bewaren. Gegevens kunnen tevens geanonimiseerd langer worden bewaard ten behoeve van statistische doeleinden.

Cookiestatement

Inleiding

Deze website van Toko Marta maakt gebruikt van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die worden aangeboden op de website(s) van Toko Marta. Cookies hebben onder andere als voordeel dat je niet steeds dezelfde informatie opnieuw hoeft in te vullen en ze helpen ons om het gebruik van onze websites inzichtelijk maken. Dit helpt ons met het verbeteren van onze websites. Met cookies kan Toko Marta informatie verzamelen of opslaan over het websitebezoek en over (het apparaat van) de gebruiker. Daarnaast kan Toko Marta dankzij cookies haar websites persoonlijker en gebruiksvriendelijker maken. Wij plaatsen ook cookies om jou relevante advertenties op andere websites te laten tonen en zodat je onze content via social media kunt delen. In dit Cookiestatement lees je welke cookies wij plaatsen, met welk doel wij cookies plaatsen en hoe je cookies kunt verwijderen. Toko Marta streeft er naar het Cookiestatement zo up-to-date mogelijk te houden en zal het regelmatig herzien. Heb je afloop van het lezen nog vragen? Dan kan je contact opnemen met onze klantenservice of een mailtje sturen naar info@Tokomarta.nl.

Welke cookies gebruiken wij?

Analytische cookies

Analytische cookies gebruiken wij om te beoordelen hoe onze website wordt gebruikt. Door het plaatsen van analytische cookies kunnen wij onze website verbeteren. Toko Marta maakt gebruik van analytische cookies om informatie te verzamelen over bijvoorbeeld de datum en de tijd waarop je onze websites bezoekt en welke pagina’s je daarop bekijkt. Toko Marta gebruikt deze gegevens voor onderzoek om haar websites te verbeteren, om ‘traffic’-statistieken samen te stellen (zoals de tijden van de dag of de dagen in de week waarop de websites de meeste bezoekers trekt) en om de populariteit van de verschillende onderdelen van de website te meten. Ook bij het invullen van een webformulier of bij de inschrijving voor onze nieuwsbrief worden analytische cookies geplaatst. Daarnaast maken analytische cookies het ook mogelijk dat wij enquêtes kunnen plaatsen. Toko Marta gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een computer of individu. Op basis van deze informatie maakt Toko Marta haar website gebruiksvriendelijker.

Social Media cookies

Op onze websites vertonen wij buttons en widgets van de sociale netwerken Facebook, Twitter en Instagram, zodat je eenvoudig informatie over ons op social media kunt delen. Deze knoppen zijn stukjes code van de social media zelf, en maken gebruik van cookies. Deze cookie onthoudt bijvoorbeeld dat je bent ingelogd zodat je niet elke keer op Twitter of Facebook hoeft in te loggen als je iets wilt delen. Toko Marta heeft geen invloed op deze cookies en verwijst je naar de privacyverklaringen van Facebook, Twitter en Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen. Voor het plaatsen van tracking cookies voor social media maken wij gebruik van de volgende aanbieders: Twitter button, Facebook connect, Twitter Syndication c.

Toko Marta is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacy- en Cookiestatement. Heb je vragen, opmerkingen of klachten over dit Privacy- en Cookiestatement of het gebruik van jouw persoonsgegevens in het algemeen, dan horen wij dit graag. Je kan jouw vraag, opmerking of klacht richten aan Toko Marta via 06-20550060 of per e-mail aan info@Tokomarta.nl. Tevens kan je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Toko Marta doorgeven aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van Privacy- & Cookiestatement

Toko Marta behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy- en Cookiestatement, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe wet- of regelgeving. De laatste, actuele versie is te vinden via www.Toko marta.nl/contact


Dit Privacy- en Cookiestatement is voor het laatst gewijzigd op 29 maart 2020.